Политика за поверителност

Общи принципи за обработката на личните данни и неприкосновеността на личния живот
1. Тази Политика за поверителност (наричана по-долу "Декларация за поверителност") е документ, който определя основните правила за използването, събирането и съхранението на лични данни и друга важна информация, обем, цели и други аспекти на данните на лицата, ползващи системата Тикет Бест България.
2. Декларацията за поверителност се отнася за всички физически и юридически лица, които използват системата Тикет Бест България.
3. Целта на Декларацията за поверителност е да защити личните данни на потребителите на системата Тикет Бест България от незаконно използване.
4. Тикет Бест България спазва правото на лична неприкосновеност и предприема всички възможни мерки, за да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и друга информация, обработена от Тикет Бест България. За да се гарантира сигурността на тази информация от неоторизиран достъп, използване, копиране и разкриване, Тикет Бест България използва набор от инструменти за административна, техническа и физическа сигурност.
5. Всички лични данни, събрани от Тикет Бест България, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни, както и с други правни актове на Република България.

Съответствие с правилата за поверителност
6. Чрез посещение на уеб страницата (www.ticketbest.bg) и/или използване на страницата за информация и/или услуги, лицето потвърждава, че е запознато с Политиката за поверителност, разбира и се съгласява с нея. Ако дадено лице не е съгласно с Декларацията за поверителност и Общите условия и правила за използване, лицето не може да използва системата Тикет Бест България и услугите, предоставяни чрез тази система.
7. Като се съгласява с Декларацията за поверителност, лицето предоставя на Тикет Бест България правото да обработва личните данни по начина, предвиден в Декларацията за поверителност.
8. Тикет Бест България обръща внимание, че системата Тикет Бест България съдържа връзки към уеб страниците на трети страни, компании и/или организации (организатори на събития) и личната информация, предоставена при регистрация за определено събитие или закупуване на билет, се предава на организатора на това събитие. Тикет Бест България не носи отговорност за съдържанието на тези уеб страници, средствата за обработка на лични данни и за гарантиране на поверителност на уеб страниците на организаторите на събития (или други трети страни), дори ако лицето достигне до уеб страниците на трети страни чрез линкове на тази уеб страница. Следователно, преди да предостави информация за себе си, всяко лице трябва да се запознае с правилата и условията на Декларацията за поверителност и други документи на съответната уеб страница, свързани с обработката на лични данни.

Лични данни, събирани в системата Тикет Бест България
9. Политиката за поверителност се отнася за всяка лична информация, която може да бъде събрана при използване на услугите, т.е. информация, която може да е пряко свързана с лице или използвана за идентифициране на лице. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност не се отнасят до информация, която не се счита за лична информация.
10. Определена информация от тази страница, получена от Тикет Бест България директно от лице, може да се счита за лична информация, следователно Тикет Бест България обработва тази информация в съответствие с изискванията на закона и законодателството на Република България, както и разпоредбите на настоящата Политика за защита на личните данни.
11. Количеството данни, събрани от системата Тикет Бест България, зависи от услугата, която човек възнамерява да използва.
12. Посетител на уеб страница: Всяко лице може да посети уеб страницата на Тикет Бест България и да запознае с информацията публикувана там, без да предоставя информация за себе си.
13. Организатор на събитие: Тикет Бест България събира и обработва лична информация на организаторите на събития, които използват платежните услуги на системата на Тикет Бест България, като личните данни се събират и обработват в съответствие със сключените споразумения и договори за услуги.

Купувачи на билети
14. Ако дадено лице желае да закупи билет за събитие, публикувано на уеб страницата на Тикет Бест България, Тикет Бест България винаги изисква адреса на електронната поща на лицето, на което ще бъде изпратен закупения електронен билет.
15. Тикет Бест България се задължава да предоставя и обработва следните данни на лицето, използващо системата за закупуване на електронни билети Тикет Бест България: адрес на електронна поща.
16. След като човек закупи билет, посоченият адрес на електронна поща може да бъде предаден на организатора на събитието, за което е закупен билета. Потвърждавайки поръчката на билета за събитието, лицето потвърждава и съгласието си за прехвърляне на предоставената лична информация (лични данни) на организатора на събитието.
17. Системата Тикет Бест България позволява на организатора на събитието да създава полета за събиране на допълнителна информация за купувачите на билети (участници в събитието).
18. В допълнение към адресите на електронни пощи организаторите на събития могат да поискат от лицата, регистрирали се за конкретно събитие, следните допълнителни данни: име, фамилия, телефонен номер, адрес.
19. Препоръчва се организаторите на събития да ограничат събирането на данни, необходими за участие в дадено събитие и да събират данни само за предоставяне на достъп до събитието и услугите, предоставени по време на събитието, и в никакъв случай да не събират лични кодове и други поверителни данни.
20. Ако организаторът на събитието възнамерява да използва личните данни на лицето за маркетингови цели, организаторът на събитието трябва да информира лицето за това преди да събере тези данни и да получи разрешение от лицето. Функцията за уведомяване и съгласие е налице в системата Тикет Бест България.
21. Ако лицето се съгласи да предостави информацията, поискана от организатора на събитието, потвърждавайки поръчката за билет за събитието, лицето потвърждава и съгласието си за прехвърляне на лична информация (лични данни) на организатора на събитието.
22. Личната информация (лични данни), предоставена на организатора на събитието по собствена свободна воля при регистрация на събитието, също е защитена от Тикет Бест България в съответствие с разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
23. Всяко лице отговаря за предоставянето на личните му данни, тяхната точност и пълнота.
24. Тикет Бест България не носи отговорност за начините за осигуряване на съответствие с Политиката за поверителност, използвана от организаторите на събития, затова преди да предоставите лична информация за себе си, се препоръчва на човек да се запознае с правилата за обработка на лични данни, използвани от съответния организатор на събитието.

Цел на събирането на лични данни
25. Всички данни, предоставени от лице по време на закупуването на билет в системата Тикет Бест България, се обработват с цел закупуване на билет чрез системата Тикет Бест България. Тикет Бест България изисква физическите лица да предоставят лични данни изключително за тази цел.

Използване на лични данни за вътрешна администрация
26. Тикет Бест България има право да използва събраните лични данни за целите на вътрешната администрация:
26.1. да подобри работата и функционирането на системата Тикет Бест България, да разбере по-добре нуждите на потребителите, да подобри качеството на услугите и т.н.
26.2. ако данните са били предоставени доброволно на Тикет Бест България от лице с определена цел, Тикет Бест България може да използва такива данни за конкретна цел, например ако лицето изпрати имейл до Тикет Бест България. При изпратено запитване, свързано с услугите предоставени от системата Тикет Бест България, Тикет Бест България съхранява и използва предоставените от лицето данни, за да отговори на въпроса, да реши проблема и да изпрати отговор на електронната поща или друга посочена информация за връзка.
27. Тикет Бест България не използва никакви данни, събрани по време на използването на услугите в системата Тикет Бест България за директен маркетинг.
28. Тикет Бест България се задължава да информира потребителите на системата Тикет Бест България в специални случаи, когато има нужда да използват лични данни за цели, различни от тези, посочени в настоящата Декларация за поверителност.

Срок на съхранение на събраните лични данни
29. Тикет Бест България съхранява събраните лични данни до 7 (седем) години от датата на събитието, за което е закупен билета в системата Тикет Бест България или датата на предоставяне на данни, ако не са предоставени лични данни за конкретното събитие.

Доброволно предоставяне на данни, точност и пълнота
30. Цялата информация предоставена на Тикет Бест България, трябва да е в съответствие с принципите на доброволност, точност и пълнота на информацията. При закупуване на билет за събитие чрез системата на Тикет Бест България и/или при предоставяне на лична информация, лицето дава пълното си съгласие за обработването на неговите лични данни и предоставянето им на организатора на съответното събитие по начина и реда, предвидени в настоящата Декларация за поверителност.
31. Тикет Бест България не проверява предоставената лична информация. Смята се, че информацията, предоставена от лицето, е вярна и пълна, и лицето, предоставящо информацията, носи отговорност за нейната точност и пълнота.

Разкриване на данни
32. Никои от горепосочените данни, които съставят личните данни, няма да бъдат предоставени на трети лица без съгласието на лицето, освен в случаите, предвидени в настоящата Декларация за поверителност, когато това е предвидено от закона или е необходимо за целите на предоставянето на услугите.
33. Тикет Бест България може да разкрива лични данни или информация, предоставена от дадено лице, когато това се изисква от приложимото законодателство или от компетентните органи. Тикет Бест България може също така да разкрие лични данни или информация, ако това не е забранено от закона и само в обективно обосновани случаи. Тикет Бест България се ангажира да не разкрива лични данни на трети лица, освен в следните случаи:
33.1. когато дадено лице дава съгласие за разкриването на лични данни;
33.2. при предоставянето на услугите на организатора на конкретно събитие, за което лицето е закупило билета, като уведоми лицето (както е посочено в настоящата Декларация за поверителност, както и в споразуменията, сключени с организаторите);
33.3. на правоприлагащите органи в съответствие с процедурата, предвидена в законодателството на Република България;
33.4. ако е необходимо за предотвратяване или разследване на престъпни дейности;
33.5. в други случаи, предвидени в закона.
34. Тикет Бест България запазва правото си при необходимост по свое усмотрение да наема други лица, които да изпълняват определени функции от името на Тикет Бест България. За да могат тези лица да изпълняват определени функции, на тези лица може да бъде предоставен достъп до определена лична информация. В такива случаи Тикет Бест България се задължава да осигури достъп на горепосочените лица до лична информация само до степента, необходима за изпълнение на техните функции, както и да предотврати използването на лична информация за цели, които не са обхванати от настоящата Декларация за поверителност.

Запознаване с личните данни, обработвани от Тикет Бест България, корекция на неточностите, несъгласие относно обработката на данни и други права
35. Всяко лице има право да се запознае с личните си данни, събрани чрез системата Тикет Бест България и съхранявани в базата данни на Тикет Бест България, и метода за тяхното обработване, както и да поиска предоставянето на такива данни. До един път в рамките на една календарна година данните могат да се предоставят безплатно, но в други случаи може да бъде начислена такса за предоставяне на данни, която не надвишават разходите за предоставяне на данни.
36. Субектът на лични данни има право да поиска от Тикет Бест България безплатно да коригира всякакви неточности в личните си данни. Също така, субектът на лични данни има право да откаже да обработва и разкрива лични данни на трети страни, освен ако не е необходимо за пълноценното предоставяне на услугите на уеб страницата.
37. Субектът на лични данни има право да поиска спирането на обработката на данните (изтриване на данни), ако личните данни са били обработени със съгласието на субекта на данните, но субектът оттегли съгласието си за обработката им или когато личните данни вече не са необходими за целта, за която са били събрани, или личните данни са били обработени незаконно, или личните данни трябва да бъдат заличени в съответствие със законовите задължения. Вашето писмено несъгласие относно обработката на лични данни трябва да бъде изпратено лично, изпратено по пощата или по електронен път, на официалните адреси за контакт на Тикет Бест България. Ако Вашето несъгласие е законово обосновано, Тикет Бест България ще прекрати обработването на личните ви данни, след като обсъди вашето искане, с изключение на случаите, предвидени от закона. Обръщаме вашето внимание на факта, че правото да поискате незабавно изтриване на вашите данни може да бъде ограничено или невъзможно поради правното задължение на Тикет Бест България да обработва клиентските лични данни.
38. Субектът на личните данни има право да поиска да ограничи обработката на лични данни, ако субектът на данните поставя под въпрос точността на данните за период, през който администраторът на данни може да провери точността на личните данни; обработването на лични данни е незаконно, но субектът на данни не е съгласен данните да бъдат заличени, а заяви искане за ограничаване на обработката на данните; данните вече не се изискват от администратора на данни за обработка, но те се изискват от субекта на данни с цел прилагане и защита на законови изисквания. Администраторът на данни, чиято обработка е била ограничена, уведомява субекта, преди да премахне ограничението за обработка на данни.
39. Субектът на лични данни може да подаде жалба до надзорния орган, ако той смята, че личните данни се обработват с нарушения на предвидените от закона права и законови норми; да упражни своето право да се свързва с администратора на лични данни и/или служителя по защита на данните; други законови права.
40. Искане за запознаване, коригиране на данни или несъгласие с обработката на данни трябва да бъде изпратено на имейл адреса info@ticketbest.bg. Искането трябва да съдържа име, фамилия и адрес на електронна поща, тема, споменаваща съответното искане.
41. За да коригира или изтрие данните, които са били изпратени на организатора на събитието, субектът на данните трябва да се свърже директно с организатора на събитието.
42. Както много други уеб страници, системата на Тикет Бест България следи посещенията на уеб страницата, имената на сървъри на доставчици на интернет услуги за посетители и др. Тази информация се събира автоматично, когато посещавате уеб страницата. Това помага на администратора на уеб страниците да разбере целта на посещението и да подобри качеството на услугите, предлагани от Тикет Бест България.