Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА 

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ 

„ТИКЕТ БЕСТ БЪЛГАРИЯ“

 

1.  ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.  Общи условия – настоящият публичен договор на Посредника за продажба на Билети за културни и развлекателни Събития, публикувани на интернет адрес: http://www.ticketbest.bg/;

1.2.  Посредник – компания “Тикет Бест БГ“ ЕООД, с адрес на регистрация Русе, ул. Ниш 40, която въз основа на сключени с Организаторите споразумения, е упълномощена да предоставя услуги за реклама, разпространение, резервация, обработка и продажба на Билети за различни Събития;

1.3.  Организатор- юридическо лице, което носи пълна отговорност за изпълнението, организацията и провеждането на Събитието, както и отговаря за всички обстоятелства, свързани със Събитието, въз основа на съответните споразумения и договори на тези условия, както и на законите на Република България;

1.4.  Купувач- физическо или юридическо лице, което е подало заявление до Посредника с цел закупуване на Билет.

1.5.  Събитие- културни и развлекателни мероприятия, организирани от Организатора, като театрална пиеса, цирк, представление в зала, клуб или открито пространство, изложба, филмово шоу, фестивал, модно шоу, спортно събитие, турне, посещение на което е възможно само при представяне на Билет;

1.6. Електронен билет (Билет)- документ, който няма никаква вреда, отпечатан от Купувача на хартия А4 или представен на електронен носител (смартфон, таблет). Билетите съдържат името на Събитието, мястото и часът на провеждане, номер, баркод, удостоверяващи правото на притежателя на такъв документ да присъства на Събитието, а в случай на отмяна на Събитието, да изиска от Организатора да изкупи обратно Билета. Билетът се изготвя в съответствие с формуляра, разработен от Посредника, и се генерира чрез автоматизираната система Тикет Бест България;

1.7. Номинална стойност- цената на Билета за участие в събитието, определена от Организатора за всички Купувачи;

1.8. Такса за обслужване- в брой (0,49 лв.), заплащана от Купувача при продажбата на Билета в полза на посредника за а) услугите за резервация, обработка, генериране и продажба на Билети, б) услуги и разходи при анулиране, пренасочване на Събития. Таксата за обслужване също се таксува, за да се поддържа и подобрява качеството на услугите на Тикет Бест България.

1.9. Резервация- оформена поръчка, която е валидна за плащане от Купувача в рамките на 30 минути;

1.10. Поръчка- един или повече Билети за едно или повече Събития, избрани от Купувача. Посредникът има право да ограничи броя на Билетите в една Поръчка;

1.11. Анулиране- премахване на Билети от Поръчката и автоматичното им прехвърляне за свободна продажба. Ако Поръчката не бъде платена в рамките на 30 минути от момента на Резервацията, тя ще бъде анулирана автоматично;

1.12. Договор за услуга между Купувача и Посредника- сключено споразумение при условията на тези Общи условия, съгласно които Посредникът предоставя услуги за предоставяне на Билети за Събития, а Купувачът чрез заплащане на Таксата за обслужване заплаща за извършените услуги;

1.13. Договор за предоставяне на услуги във връзка със Събитието между Организатора и Купувачае договор, сключен при условията на тези Общи условия, при което Организаторът е изцяло отговорен за провеждане на Събитието и се задължава да предостави на Купувача услуга за провеждане на Събитието на мястото и времето, посочени в Билетите и възможност за присъствие на Купувача на Събитието.

1.14. Уебсайт на Посредника (Сайт)- уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.ticketbest.bg;

1.15. Страни- Посредник, Купувач, Организатор, освен ако контекста на разпоредбите в тези Общи условия не следва друго;

 

2.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите Общи условия урежда условията и процедурата за предоставяне на Билети и договорните задължения на Страните, възникващи в тази връзка. Използването от страна на Купувача на услугите на Посредника при изложените тук условия показва сключването на съответното споразумение между тях.

 

3.  ПРЕДМЕТ

3.1. Предметът на Общите условия включва:

а) предоставяне на услуги на Купувача за предоставяне на Билети за Събитието,

б) сключване на Споразумение с Купувача от името на Организатора.

3.2. Страната по договора и отговаряща за качеството на услугите по договора, посочени в точка 3.1 (а), е Посредника. Посредникът няма права и задължения и не носи отговорност за качеството на услугите, предоставяни по договора, посочен в точка 3.1 (б).

 

4.  РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Купувачът признава и се съгласява, че преди да предприеме действия по изпълнението, установено с тези Общи условия, той е запознат с условията и другите задължителни правила, посочени в клауза 17.1. Купувачът потвърждава и се съгласява, че разпоредбите на тези Общи условия и другите задължителни правила са напълно разбрани от него и той знае последствията от неспазването им.

4.2. Изпълнението се извършва от Купувача, чрез последователно изпълнение на следните действия:

а) посещение на интернет Сайта на Посредника;

б) избор на конкретна категория Събития и Билети от наличните, както и предоставяне на информация за контакт: телефонен номер, имейл адрес и др.

в) формиране на поръчка и заплащане.

4.3. Изпълнението на действията, посочени в точки 4.2 (в), се признава от Страните като пълно и безусловно приемане от страна на Купувача на всички Общи условия без никакви изключения и/или ограничения и е еквивалентно на сключване на договор.

4.4. При поръчване на Билет неизпълнението от страна на Купувача на условията на договора по отношение на заплащането на Цената на Билета и на Таксата за обслужване (в рамките на 30 минути) води до прекратяване на договора и анулиране на поръчката, направено от Купувача.

4.5. При извършване и плащане на поръчката чрез Сайта, Билета се изпраща на имейл адреса на Купувача.

 

5.  УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Купувачът признава и се съгласява, че действията на Купувача, посочени в точка 4.2, са пълното и информирано съгласие на Купувача да предостави свои лични данни на Посредника, а именно: име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес за връзка.

5.2. Купувачът потвърждава и се съгласява, че Купувачът предоставя на Посредника лични данни, посочени в точка 5.1. С цел предоставяне на услуги на Купувача в съответствие с разпоредбите, посочени в точка 3.1 (а). и 3.1. (б). Купувачът дава съгласието си на Посредника за обработката на лични данни, предоставени при подаването на Поръчката, закупуване на Билета във връзка с предоставянето на Услугите на Купувача, предвидени в тези Общи условия, включително с цел получаване от Купувача на информационни съобщения по начина и при условията, определени в тези Общи условия. Срокът на използване на предоставените лични данни е неопределен.

5.3. Обработката на лични данни включва събиране, систематизиране, натрупване, съхранение, усъвършенстване (актуализиране, промяна), сортиране, използване, деперсонализация, блокиране, унищожаване. Междинният Посредник извършва обработката на лични данни чрез автоматизиране на Сайта.

5.4. Купувачът дава своето пълно и информирано съгласие на Посредника да предостави права за обработване на личните му данни, посочени в точка 5.1. по начин, посочен в точка 5.3.

 

6.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Купувачът има право:

а) самостоятелно да вземе решение за закупуване на Билети чрез пълното и безусловно приемане на текущите Общи условия и правила;

б) самостоятелно да избере начина на плащане за Билета. В същото време Купувачът потвърждава и се съгласява, че е длъжен да се запознае самостоятелно с правилата за извършване на плащане по един или друг начин;

в) по всяко време да откаже да завърши обработката на данните си, както и да изтрие или заличи данните си в системата Тикет Бест България. Купувачът има право да се откаже от информационния бюлетин по всяко време, в съответствие с инструкциите, посочени в бюлетините на Тикет Бест България.

6.2. Купувачът се задължава:

а) да се запознае с всички Общи условия и правила;

б) стриктно да спазва разпоредбите на тези Общи условия и договорите;

в) напълно да заплати цената на Билета и Таксата за услугата в съответствие с условията на договора преди получаването на Билета;

г) да се запознае с ограниченията на дадено Събитие;

д) при издаване на Билет да проверява цялата информация за Билета, която е от съществено значение за Споразумението за услуги във връзка със Събитието. Купувачът признава, че няма никакви искове пред Посредника и неговия персонал за неправилно издаден Билет, тъй като самият той не е проверил верността му по време на извършването на поръчката.

6.3. Посредникът има право:

а) ако Купувачът няма пълно и безусловно съгласие с разпоредбите на тези Общи условия, да откаже на Купувача да закупи Билет;

б) да изиска от Купувача да спазва условията на тези Общи условия, както и договорите;

в) да извършва, както планирано, така и непланирано, промени, обновления, преинсталиране на софтуера на Сайта, спиране работата на софтуера и Сайта, когато открие неизправности, грешки и/или повреди, както и с цел извършване на превантивна работа и предотвратяване на неоторизиран достъп до Уебсайта;

г) да определя и променя цените на услугите си (Такса за обслужване) по силата на Споразумението за услуги едностранно по всяко време;

д) Посредникът не носи отговорност за ефективността и/или сигурността на каналите за информационна комуникация, използвани от Купувача, за достъп до Уебсайта на Посредника.

6.4. Организаторът се задължава:

а) да предостави на Посредника възможността да предостави Билети за продажба с информация за организиране на предварителна продажба на Билети;

б) да използва логото и/или името на марката "Тикет Бест България", както и адреса на Уебсайта „www.ticketbest.bg”във всички публикации, свързани със Събитието по радио, телевизия или интернет рекламни канали, както и печатни материали, които отразяват информация за продажбата на Билети.Логотипи и графики са достъпни на Уебсайта в секция „Лого и материали“;

в) да приемат Билети, издадени от Тикет Бест България, от Купувачите на входа на Събитията;

г) в случай на отмяна на Събитието или в случай на промяна на мястото, времето или артиста или замяната на Събитието за друго Събитие, да изкупят обратно билетите от Купувачите.

д) Организаторът носи пълна отговорност пред Купувачите на Билети или трети страни за провеждане на Събитието, рекламата, информацията или други обстоятелства, както и съдържание, свързано със Събитието; също така за евентуални разходи и щети, причинени от отмяната на Събитието. Всички искания, произтичащи от горепосоченото, се разрешават от организатора. Ако Събитието не се състои, бъде пренасрочено, мястото на Събитието бъде променено или заменено с друго Събитие, Тикет Бест България не е задължено да изкупува обратно билети или да ги възстановява. Закупуването обратно и/или компенсацията за билетите се извършва от Организатора, освен ако няма отделно подписано споразумение с Посредника.

 

7.  ПОРЪЧКА И ПЛАЩАНЕ

7.1. Билетът, преди неговото пълно плащане, включващо таксата за обслужване, не подлежи на издаване на Купувача.

7.2. Купувачът има право да извърши плащане чрез безкасова транзакция с банкова карта (кредитна или дебитна). Приемат се карти за следните платежни системи: Visa, Mastercard;

7.5. Купувачът се признава за изпълнил надлежно задълженията си, когато е изпълнил условията в договорите и е заплатил успешно на Посредника.

7.6. Купувачът признава и се съгласява, че неплащането и/или непълното плащане по договорите ще доведе до последици, които могат да възпрепятстват предоставяне на Билета.

 

8.  ПРОЦЕДУРИ И УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА БИЛЕТИ 

8.1. Посредникът не носи отговорност пред Купувачите на билети или трети страни за провеждане на Събитието, рекламата, информацията или други обстоятелства, както и съдържание, свързано със Събитието; също така за евентуални разходи и щети, причинени от отмяната на Събитието.

8.2. Приемането и връщането на Билети в случай на анулиране, замяна, пренасрочване на Събитието, се извършва от Посредника само при условие, че получи официално писмо от Организатора и има отделно подписано споразумение с Организатора. За връщане се приемат само Билети, закупени на интернет страницата на Посредника.

8.3. Съгласно разпоредбите на точка 8.2, възстановяването в рамките на договорените условия се извършва чрез прехвърлянето им по банкова сметка на Купувача в срок от 30 (тридесет) дни от датата на заявката, посочена на Сайта. Възстановяването на средства може да бъде направено само на лицето, което директно е заплатило Номиналната стойност на Билета, т.е. към текущата сметка, от която е извършено плащането.

 

8.4. При връщане на Билета поради анулиране, замяна или пренасрочване на Събитието, на Купувача се възстановена Номиналната стойност на Билета. 

8.5. В случай че Купувачът откаже да получи платения от него Билет, размерът на Таксата за обслужване не се възстановява поради правилното изпълнение на задълженията от страна на Посредника.

8.6. Купувачът приема и се съгласява, че официалната информация, указваща анулирането, замяната или пренасрочването на събитието, е информацията, публикувана на Сайта.

 

9.  РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

9.1.  Достъпът до всички събития са предмет на възрастова класификация.

 

10.  СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА БИЛЕТА (ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ)

10.1. Купувачът приема и се съгласява, че Билетът може да бъде закупен само за Събитията, посочени поотделно от Посредника на Сайта. Купувачът няма право да изисква Билет за Събития, които не са посочени от Посредника.

10.2. За да бъде допуснат на входа на Събитието, Купувачът трябва да предостави Билета закупен на Сайта на Посредника, отпечатан на лист с формат А4 или на електронен носител (смартфон, таблет).

10.3. След пълното заплащане на цената на Билета Купувачът отпечатва независимо Билета, достъпът до който е предоставен в личния му профил на Сайта и/или е изпратен на електронната поща на Купувача, както е посочено при финализиране на Поръчката. При отпечатване на Билета Купувачът трябва да гарантира, че Билета има достатъчно качество на печат. В случай на неизпълнение или неправилно изпълнение на задължението, установено с тази клауза, Купувачът носи пълна отговорност за тези действия (бездействия), включително в случай на неуспех на Организатора на събитието да го допусне на входа на Събитието. Посредникът не носи отговорност за загуби, понесени от Купувача в случай на нарушение на условията на тази клауза, поради факта, че Посредникът не е страна по договора за услуги, свързана с провеждането на Събитието.

10.4. При влизането си в Събитието Купувачът трябва да носи Билета със себе си – разпечатан на лист с формат А4 или на електронен носител (смартфон, таблет).

10.5. Купувачът носи единствената отговорност за безопасността и защитата на Билета от копиране. В случай на копиране на Билета, достъпът до Събитието ще бъде осигурен на Билета, който е представен първи.

10.6. Услугите се считат за извършени от Посредника по подходящ начин и в пълен размер след изпращане на Билета на Купувача на посочения от него адрес за електронна поща, след завършване на поръчката.

 

11.  ОТГОВОРНОСТИ

11.1. В случай на неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията им по Общите условия, както и по договорите, Страните носят отговорност в съответствие със законодателството на Република България и условията на тези Общи условия и посочените Договори.

11.2. Отговорността на Посредника по отношение на Купувача е ограничена до отговорността по Договора за услуги и съществува в рамките на ограниченията, установени с тези Общи условия.

11.3. Купувачът поема всички възможни рискове, свързани с действията си, относно евентуалното допускане на грешки и неточности в предоставените данни, необходими за обработката на Билета.

11.4. Посредникът не носи отговорност за загуби и неимуществени вреди, нанесени на Купувача в резултат на погрешното му разбиране или неразбиране на информацията за процедурата за обработка (плащане) на Поръчката, получаване на Билета, участие в Събитието, както и получаване и ползване на услуги по договорите.

 

12.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

12.1. Купувачът признава и се съгласява, че Посредникът, неговите служители, управители, длъжностни лица или други свързани лица, спонсори, посредници, представители, съдружници или други лица, включително тези, които действат от името на Посредника, при никакви обстоятелства не носят отговорност за всякакви преки или косвени щети, произтичащи от продажбата на Билети или получаването на услуги, предоставени от Посредника, както и от неразрешен достъп до личните данни на Купувача, включително загубени печалби.

12.2. Посредникът не носи отговорност за анулирането, замяната или пренасрочване на Събитието, възможността за достъп до Събитието в случай на нарушение от страна на Купувача на условията на тези Общи условия и/или договорите, както и за всички случаи на неизпълнение и/или неправилно изпълнение на споразумението за услуги във връзка с Събитието, поради факта, че Посредникът не е задължено лице, а също и страна по такава сделка, сключена между Организатора и Купувача във връзка с покупката на последния Билет.

12.3. Купувачът носи отговорност за неизпълнението и/или неправилното изпълнение на условията на тези Общи условия, както и на договорите, в случаите, по начин и при условията, определени в настоящите условия и в законите на Република България.

12.4. Посредникът не носи отговорност за несъответствието на предоставените от Организатора услуги с очакванията на купувача и/или неговата субективна оценка. Съветите и препоръките, предоставени на Купувача, включително от трети страни, не могат да се считат за гаранции и не водят до задължения на страните.

12.5. Страните са освободени от отговорност за неизпълнение и/или неправилно изпълнение на задълженията си по тези Общи условия, както и на договорите, в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства, т.е. обстоятелства с обективен характер извън волята на Страните и възникнали след сключването на договора при условията на тези условия. Форсмажорните обстоятелствата включват по-специално стачки, наводнения, земетресения, урагани, други природни бедствия и военни действия (от местен и международен мащаб), болести и/или дискомфорт на артисти, участващи в Събитието, както и предизвикани от човека бедствия, актовете на държавните органи и местното самоуправление, както и действия (бездействия) на контрагентите на Посредника, които затрудняват без несъразмерни загуби правилно изпълнение на договорите, сключени при условията на тези Общи условия.

 

13.  ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

13.1. Изключителни права върху интелектуалната собственост (ИС), включително, но не само: информация, прес съобщения, описания, графики, изображения, произведения, лозунги, софтуер, аудио и видео материали, търговски марки и марки за услуги наричани по-нататък "Информация", публикувани на сайта на Посредника, Билет, реклама, други информационни материали и информационни носители, независимо от формата, в която са представени, принадлежат на Посредника и неговите упълномощени представители и други свързани лица, спонсори, партньори, представители, други лица, действащи съвместно или от името на Посредника. Купувачът няма право да използва посочените резултати от интелектуална дейност на каквато и да е основа и под каквато и да е форма. Посредникът не гарантира и не носи отговорност за качеството на информацията, с изключение на информацията, свързана с услугите, предоставяни пряко от Посредника.

13.2. Чрез поставянето на връзки към сайтове на трети страни в Интернет, при спазване на разпоредбите на клауза 13.1, Посредникът не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Наличието на уебсайта на интернет връзки към сайтове, принадлежащи на трети лица, не означава, че Посредникът одобрява и препоръчва или не одобрява и не препоръчва да се разглежда съдържанието на такива сайтове, които не принадлежат на Посредника.

13.3. Купувачът се задължава да не извършва аудио запис, видео и/или фотография по време на протичане на Събитията без надлежното разрешение от Организатора на Събитието.

 

14.  УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

14.1. Всички спорове или разногласия, възникнали във връзка с изпълнението и/или неизпълнението и/или неадекватното изпълнение на разпоредбите на тези Общи условия, както и споразуменията се решават при задължително спазване на процедурата за подаване на жалба. Страната, която смята, че нейните права са били нарушени, трябва да подаде жалба до другата страна в оригинална писмена форма с надлежно заверени документи, придружаващи посочените изисквания в 14-дневен срок от момента на спора.

14.2. В случай на нарушение на срока за подаване на иск, посочен в точка 14.1, такава претенция не подлежи на обсъждане.

 

15.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРОМЯНА НА РАЗПОРЕДБИТЕ

15.1. Тези Общи условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване в Уебсайта и са с неограничено валидност. Разпоредбите на този параграф се отнасят и за промени и/или допълнения към условията.

15.2. Посредникът има право да направи промени в тези Общи условия по всяко време. Използването от Купувача на услуги на Посредника след извършване на промени в текста на тези условия означава приемане на тези Общи условия в зависимост от направените промени.

 

16.  ПРОМЯНА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ

16.1. Промени в разпоредбите на тези Общи условия в реда на параграф 15.2. води до промени в съответните разпоредби на договорите. Продължаването на използването на посредническите услуги, както и липсата на възражения от страна на Купувача в рамките на 1 (един) ден от датата на влизане в сила на промените (измененията) в условията, означава съгласието на Купувача със съответните промени в договорите. Купувачът няма право да се позовава на неосведомеността си относно въвеждането на тези промени (и допълнения) и/или относно времето на тяхното влизане в сила.

16.2. Посредникът може по всяко време да откаже едностранно да изпълни Договорите без предварително уведомяване на Купувача в случай, че последният наруши разпоредбите на тези Общи условия, както и Споразуменията, както и други правила, публикувани на Сайта. Средствата, платени от Купувача по договора за услуги във връзка със Събитието при прекратяване на договора в съответствие с тази клауза, не се възстановяват и са наложени на Купувача като санкция поради нарушението на Общите условия от страна на Купувача, както и договора за услуга във връзка със Събитието.

16.3. В случаите, когато Споразумението за услуги е прекратено поради неправилно изпълнение, разпоредбите на клаузи 16.1. и 16.2. важат само за Споразумението за услуги във връзка със Събитието.

16.4. Купувачът приема и се съгласява, че прекратяването на договорите (договор за услуги във връзка със Събитието), в съответствие с клауза 16.2. ще включва правото на Посредника да предостави Билета на друго лице съгласно тези Общи условия, както и при всички други условия, установени от Посредника. След прекратяване на споразумението/та, Купувачът няма право да използва Билета по какъвто и да е начин, по-специално, за да го представи на входа на Събитието.

 

17.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Доколкото нищо друго не е установено в тези Общи условия, другите правила, публикувани на Сайта, се отнасят и за отношенията на Страните. Тези правила са задължителни. Съгласието на Купувача с текущите Общи условия и сключването от Купувача на договорите означава пълното и информирано съгласие за използването на тези правила.

17.2. Във всички останали случаи, които не са установени в тези Общи условия, Страните се ръководят от разпоредбите на законодателството на Република България. Правата, приложими към отношенията на Страните в рамките на тези Общи условия, както и съгласно споразуменията, са съгласно законодателството на Република България.